About TGRE
   Breaking News
   Courses
   Books & Learning      Media
   Minitests
   Members
   Support Center
   แจ้งผลการโอนเงิน
1. REDESIGNED SAT MATH
2. TOEFL ITP with MP3 CD
3. SAT VOCABULARY
4. คู่มือคณิตศาสตร์ CU-AAT
5. IELTS WRITING
 
1. GRAMMAR ERRORS
2. FAST-TRACK TOEIC with Audio CD
3. FAST-TRACK TOEIC GRAMMAR
4. เตรียมสอบ CU-TEP with MP3 CD
5. เตรียมสอบ IELTS with MP3 CD
 
หน้าแรก / Courses / หลักสูตรการเรียน
  สนทนาภาษาอังกฤษ
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูน ความรู้ด้านการสนทนาโต้ตอบ และการฝึกฟังภาษาอังกฤษให้ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อสามารถนำไปใช้ในธุรกิจประจำวัน เพื่อการประกอบอาชีพในหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทฯ นอกจากนี้ยังเตรียมเพื่อการสัมภาษณ์ เดินทางไป ดูงานและศึกษาต่อต่างประเทศ สอนโดยฝรั่งเจ้าของภาษา
วิชาที่เรียน • จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 7-10 คน
ระยะเวลาเรียน : พ.ย. - ม.ค.
วันเรียน : อาทิตย์
เวลาเรียน : 13.30 น. - 16.30 น.
ค่าเรียนพร้อมตำราและ Sheet : x,xxx บาท

+ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

< กลับหน้า Courses

Go to Top

Opening Hours Tue-Fri : 09.30 AM - 19.00 PM / Sat-Sun : 07.00 AM - 17.00 PM | T | 0 2279 2810, 0 2278 1752 | F | 0 2279 4669
© Copyright 2007-2008 tgreinstitute.com | All Rights Reserved

Home Support Center